Rakentaminen

Laatukäsitteen määrittäminen

Laatukäsitteellä on monta erilaista tulkintaa tarkastelunäkökulmasta riippuen. Yleisesti laatu määritellään kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Nykyisin laatu käsitetään yhä useammin yrityksen tai organisaation laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kannattava liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä
myös kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen. Samalla laatu on käsitteellisesti muuttunut tarkoittamaan kaikkea organisaation toimintaa tuotteen tai palvelun laadusta aina toimintaprosessien ja asiakasyhteyksien kehittämiseen asti.

Laadun määritelmään on jo alusta alkaen sisältynyt näkemys virheettömyydestä. Laatuun kuuluu, että asiat tehdään aina oikein, jo ensimmäisellä kerralla. Kokonaisuuden kannalta virheettömyyttä tärkeämpää on oikeiden asioiden tekeminen.
Laatuun liittyy myös tarve suoritustason jatkuvaan parantamiseen. Kehittämisimpulssien antajana voi toimia paitsi omaehtoinen laatutyö myös ympäristö eli se todellisuus, jossa laatutyötä tehdään. Innovaatiot, kilpailijoiden toiminta, markkinoiden
ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat tilanteita, joiden seurauksena laadulle asetetaan aivan uudenlaisia vaatimuksia. Näin ollen laatu on myös käsitteellisenä määritelmänä jatkuvan muutosprosessin alaisena. Laatua voidaan pitää luonteeltaan myös henkisenä.

Laatuun liittyy useita ominaisuuksia ja tunnusmerkkejä tarkastelunäkökulmasta riippuen. Nämä ominaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin täydentäviä. Nykyiset laadun näkökulmat ovat syntyneet ja täydentyneet vuosikymmenien kuluessa. Tällaisia laadun näkökulmia ovat:
- Valmistuslaatu, joka keskittyy valmistusprosessiin ja varmistaa tuotteiden
valmistuksen tuotantomääräysten mukaisesti. Perinteinen laadunvalvonta tukeutuu tähän näkökulmaan. Prosessia kehittämällä virheet pyritään ennakoimaan ja välttämään.
– Tuotelaatu korostaa suunnittelun osuutta tuotteen laadun määrityksessä.
– Asiakaslaatu. Asiakkaiden tarpeet ja luodut odotukset tyydyttävä laatu on hyvää laatua.
– Ympäristölaatu. Laatu voidaan mitata myös ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Tuotteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen koko elinkaari ja resurssien käyttö suunnittelusta loppusijoitukseen asti.

| Takaisin | Etusivulle |

 
Kura ja Kauha ky sai uudet nettisivut Marraskuussa 2014.

Lue lisää